Trại cá: Hoshikin Koi Farm

rất lâu năm

Các sản phẩm
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[no.22.0003] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[no.22.0008] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[NO.22.0009] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(6900000)}}đ
{{formatCurrency(6900000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[No.22.0010] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Kuchi beni sanke
Sanke - Sanke ginrin

[No.22.0012] Kuchi beni sanke

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(8000000)}}đ
{{formatCurrency(8000000)}}đ
-100% Kohaku Ginrin
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0013] Kohaku Ginrin

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(11500000)}}đ
{{formatCurrency(11500000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0014] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(11500000)}}đ
{{formatCurrency(11500000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0016] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(18000000)}}đ
{{formatCurrency(18000000)}}đ
-100% Kohaku Sandan
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0017] Kohaku Sandan

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(28000000)}}đ
{{formatCurrency(28000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0018] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Maruten Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0020] Maruten Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(16000000)}}đ
{{formatCurrency(16000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[No.22.0021] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(8000000)}}đ
{{formatCurrency(8000000)}}đ
-100% Kohaku Sandan
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0023] Kohaku Sandan

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(23000000)}}đ
{{formatCurrency(23000000)}}đ
-100% Kohaku Ginrin
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0024] Kohaku Ginrin

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[no.22.0027] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(8000000)}}đ
{{formatCurrency(8000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[No.22.0028] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(6500000)}}đ
{{formatCurrency(6500000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0029] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(8000000)}}đ
{{formatCurrency(8000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[No.22.0015] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(16100000)}}đ
{{formatCurrency(16100000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0031] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0032] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(16000000)}}đ
{{formatCurrency(16000000)}}đ
-100% Karashi
Karashi - Karashi Ginrin - Karashi Doistu

[No.22.0033] Karashi

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(30000000)}}đ
{{formatCurrency(30000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.22.0034] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(16000000)}}đ
{{formatCurrency(16000000)}}đ
-100% Benigoi
Benigoi - Benigoi ginrin

[No.22.0035] Benigoi

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(10)}}đ
{{formatCurrency(10)}}đ
-100% Karashi
Karashi - Karashi Ginrin - Karashi Doistu

[No.22.0038] Karashi

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(46000000)}}đ
{{formatCurrency(46000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.220042] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[nO.21.0043] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.21.0044] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.21.0045] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(18000000)}}đ
{{formatCurrency(18000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.21.0046] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(16000000)}}đ
{{formatCurrency(16000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.21.0047] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Kohaku
Kohaku - Kohaku Ginrin - Kohaku Doistu

[No.21.0048] Kohaku

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(8000000)}}đ
{{formatCurrency(8000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[No.21.0050] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[No.21.0051] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(8000000)}}đ
{{formatCurrency(8000000)}}đ
-100% Showa
Showa - Showa ginrin

[No.21.0052] Showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(12000000)}}đ
{{formatCurrency(12000000)}}đ
-100% showa
Showa - Showa ginrin

[No.21.0053] showa

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(8000000)}}đ
{{formatCurrency(8000000)}}đ
-100% Benigoi - Benigoi ginrin
Benigoi - Benigoi ginrin

[No.21.0039] Benigoi - Benigoi ginrin

{{formatCurrency(0)}}đ {{formatCurrency(34500000)}}đ
{{formatCurrency(34500000)}}đ

Đang xử lý...
Lên